Home Page

JUSTCO 嘉士達國際股份有限公司 為您精選:

Softy Bar系列:淨白亮眼,流線造型,機身小且,仍能為您提供美味,穩定品質的霜淇淋。

Electro Freeze 系列:股神巴菲特旗下Dairy Queen美式冰淇淋連鎖店,御用美國
                                                   製造霜淇淋製造機。                                   

        

 

CopyRight © JUSTCO 嘉士達國際企業有限公司 2014  電話:臺北 (02) 2692-2288  高雄(07)557-0927